Term and Condition

เงือนไขการใช้งานการยอมรับเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์: โดยการเข้าถึง และใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันกับเงื่อนไขการใช้ต่อไปนี้ และเงื่อนไขการใช้ทุกข้อที่ได้ระบุ หรืออ้างถึงในที่นี้ หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จะกำหนดขึ้นในเว็บไซต์นี้ เงื่อนไขทุกข้อจะถือว่าได้ผ่านการยอมรับจากคุณแล้ว หากไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้ หากไม่เห็นด้วยเงื่อนไขเฉพาะที่มีผลใช้กับเนื้อหาบางส่วน (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) หรือธุรกรรมเฉพาะอย่างที่กระทำผ่านเว็บไซต์นี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ส่วนที่มีเนื้อหา หรือธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว และโปรดอย่าใช้เนื้อหา หรือดำเนินการนั้นๆ

หจก. ทูเวย์-คอนแท็คท สามารถแก้ไขเงื่อนไขการใช้นี้ได้ทุกเมื่อ เงื่อนไขการใช้ที่แก้ไขแล้วจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ปรากฏบนเว็บไซต์ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้ที่ระบุบนเว็บไซต์นี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรับทราบเงื่อนไขทุกข้อที่ควบคุม กำกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ เว็บไซต์อื่นของทูเวย์-คอนแท็คทอาจมีเงื่อนไขการใช้ที่แตกต่างไปซึ่งใช้เฉพาะกับเว็บไซต์นั้น อีกทั้งเงื่อนไขการใช้ที่เฉพาะเจาะจงอาจมีผลใช้กับเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ วัสดุ บริการ หรือข้อมูลเฉพาะที่ปรากฏ หรือมีอยู่ในเว็บไซต์ (เนื้อหา) หรือธุรกรรมที่กระทำผ่านทางเว็บไซต์นี้ เงื่อนไขเฉพาะดังกล่าวอาจเสริมเงื่อนไขการใช้ที่ระบุนี้ ในกรณีที่เนื้อหา หรือวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขเฉพาะนั้นไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุในเงื่อนไขการใช้นี้ ให้ถือใช้เงื่อนไขเฉพาะดังกล่าวแทน

หจก. ทูเวย์-คอนแท็คทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือในส่วนเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือรูปแบบได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หจก. ทูเวย์-คอนแท็คทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยใช้ดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

แม้ว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้จะผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้มีความเที่ยงตรง อย่างไรก็ตาม หจก. ทูเวย์-คอนแท็คทไม่ถือว่าข้อมูลดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ บริษัทฯได้เตรียมเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ “ตามจริง” และ“ตามที่มีอยู่” หจก. ทูเวย์-คอนแท็คทปฏิเสธการเป็นตัวแทน หรือการรับประกันอื่นใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย รวมถึงการรับประกันสินค้าโดยไม่จำกัดเพียง ความตรงต่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือการดำเนินการของเว็บไซต์ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ หจก. ทูเวย์-คอนแท็คทไม่รับประกัน หรือเป็นตัวแทนรับผิดชอบความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้รับทราบว่าข้อมูลใดๆที่ส่งอาจถูกยับยั้ง หจก. ทูเวย์-คอนแท็คทไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งถึงผู้ใช้โดย หจก. ทูเวย์-คอนแท็คทจะปราศจากไวรัส หรือสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายกับฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

ไม่ว่าในสถานการณ์ใด หจก. ทูเวย์-คอนแท็คท หรือบริษัทย่อยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง เป็นบทลงโทษ ความเสียหายเฉพาะ หรือที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ (รวมถึง ความสูญเสียทางธุรกิจ สัญญา รายได้ ข้อมูล ข่าวสาร หรือการที่ธุรกิจหยุดชะงัก) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก หรือเกิดขึ้นจาก หรือมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ แม้ว่า หจก. ทูเวย์-คอนแท็คทได้แจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายต่างๆดังกล่าวแล้ว การกระทำใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้อันเป็นการขัดต่อบริษัทจะต้องได้รับแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทภายในระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันที่การกระทำนั้นเกิดขึ้น

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้อยู่ในความควบคุมของ หจก. ทูเวย์-คอนแท็คท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นไม่ว่าทางใดก็ตาม หจก. ทูเวย์-คอนแท็คทได้จัดเตรียมลิงค์ดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เว็บไซต์นี้เท่านั้น และการที่มีลิงค์ดังกล่าวในเว็บไซต์ของ หจก. ทูเวย์-คอนแท็คทไม่อาจตีความได้ว่าบริษัทรับรอง หรือเห็นชอบเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าว

เนื้อหาซึ่งมิได้แจ้งอย่างชัดเจนในที่นี้ เว้นแต่ว่าจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้อาจทำซ้ำ แจกจ่ายในรูปแบบที่มิได้ดัดแปลง เพื่อใช้ส่วนบุคคล มิใช่เชิงพาณิชย์ ห้ามใช้เนื้อหา รวมถึง แต่มิได้จำกัดเพียง การแจกจ่าย การทำซ้ำ การแก้ไขดัดแปลง การแสดง หรือการส่งผ่านโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก หจก. ทูเวย์-คอนแท็คท ลิขสิทธิ์ และข้อความแสดงกรรมสิทธิ์จะยังคงปรากฏในการทำซ้ำนั้น

เนื้อหา หรือข้อมูลใดก็ตามที่คุณส่งผ่าน หรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ (เนื้อหาที่มีการใช้) จะถือว่าไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้นั้น จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของ หจก. ทูเวย์-คอนแท็คท จะได้รับความคุ้มครองจากนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้ หจก. ทูเวย์-คอนแท็คทอาจใช้เนื้อหาที่มีการใช้ดังกล่าวตามเห็นสมควร ไม่ว่าที่ใดในโลก โดยไม่มีข้อผูกพันว่าต้องจ่ายค่าชดเชย และไม่ต้องผูกพันกับสิทธิทางจริยธรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และ/ หรือกรรมสิทธิ์อื่นใดของ หรือในเนื้อหาที่มีการใช้ดังกล่าว

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการเฉพาะอย่างของ หจก. ทูเวย์-คอนแท็คทที่อาจยังไม่มีวางจำหน่ายในบางประเทศ ข้อมูลอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการเฉพาะอย่างดังกล่าวมิอาจตีความ หรือรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ หรือบริการดังกล่าวจะพร้อมจำหน่ายทุกเมื่อในประเทศนั้นๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนของ หจก. ทูเวย์-คอนแท็คทในประเทศของคุณ

ซอฟท์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดจาก หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนให้ครอบคลุมอยู่ในเงื่อนไขต่างๆของข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เว้นเสียแต่ว่าจะกำหนดในข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ซอฟท์แวร์ดังกล่าวได้ถูกจัดเตรียมให้ใช้โดยผู้ใช้สุดท้าย (End User) เท่านั้น ห้ามทำสำเนา ทำซ้ำ หรือแจกจ่ายซอฟท์แวร์ การรับประกัน (ถ้ามี) โดยสอดคล้องกับซอฟท์แวร์นั้นจะมีผลบังคับใช้ตามที่ระบุอย่างชัดเจนในข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หจก. ทูเวย์-คอนแท็คท ปฏิเสธที่จะเป็นตัวแทนรับผิดชอบ และการรับประกันนอกเหนือจากที่ระบุไว้ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันสินค้า ความตรงต่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด การปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยสอดคล้องกับซอฟท์แวร์นั้น

เงื่อนไขการใช้นี้จะได้รับความคุ้มครอง และตีความตามกฎหมายของ ประเทศไทย โดยไม่ใช้หลักการว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย คุณเห็นชอบในขอบเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียวของศาลแห่ง ประเทศไทย ในเรื่องของคำกล่าวอ้าง หรือการกระทำอันเกิดจาก หรือสัมพันธ์กับเงื่อนไขการใช้นี้ หรือเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ขอบเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียวนี้จึงมีผลกับการดำเนินการทางกฎหมายโดย หจก. ทูเวย์-คอนแท็คท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเตรียม หรือรวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้จะถูกนำไปใช้โดยสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของ หจก. ทูเวย์-คอนแท็คท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูเวย์-คอนแท็คท

Monday the 27th. Networking and Security Equipment...
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review