Allied Telesis Networking Academy Program (ANAP™ )

Allied Telesis Academy Program Page 1   ANAP™ มุ่งเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจที่จ าเป็นในการทำงานมากที่สุด โดยหลักสูตรมีทั้งหมดจำนวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 7 วัน ในรูปแบบลักษณะการเข้าแคมป์อบรม โดยการเรียนการสอนนั้นจะมีเอกสารประกอบและการทดลองทางานกับอุปกรณ์จริง โดยการอบรมด้วยวิทยากรผู้เชียวชาญจากบริษัท อัลไลด์ เทเลซิส (ประเทศไทย) จำกัด
   หลักสูตรของโครงการมีเป้าหมายที่จะสอนในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของนักเรียนและนักศึกษาเป็นหลัก ให้ก้าวเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพส าหรับตลาดแรงงานทางด้านไอที
ผู้เข้าอบรมที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศนียบัตร Allied Telesis Networking Academy Program (ANAP™)

เอกสารดาวน์โหลด (update 11/10/2555)

  1. รายละเอียดโครงการ 
  2. หลักสูตรการอบรมตามโครงการ 
  3. กำหนดการนักศึกษา 
  4. แบบฟอร์มรับสมัครนักศึกษาเข้าโครงการ
  5. แบบฟอร์มการขำระเงิน

 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Click >>Allied Telesis Networking Academy Program

Update !!! ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2556 รีบๆสมัครกันนะครับก่อนที่นั้งจะเต็ม !!!

Monday the 27th. Networking and Security Equipment...
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review